Circulaire bedrijfsmodellen zijn miljarden waard voor LKAB | LKAB Minerals
MagnaDense in hand

Door gebruik te maken van nevenstromen van onze eigen industriële activiteiten en die van anderen, kunnen we nieuwe hoogwaardige, milieuvriendelijke producten creëren. "Op dit moment is meer dan een derde van de verkoop van industriële mineralen door LKAB afkomstig van secundaire grondstoffenstromen, die meer dan een miljard Zweedse kronen aan inkomsten genereren", zegt David Högnelid, Chief Strategy Officer voor Business Area Special Products.

LKAB Minerals – de divisie Industrial Minerals van de groep – werd zelfs al in 1989 opgericht met precies dit doel: het vinden van alternatieve markten voor ijzerertsproducten. Darren Wilson is CEO van de Industrial Minerals Division, die actief is in 11 landen.

“Door ons te specialiseren in verschillende markten waar industriële mineralen worden gebruikt, kunnen we de waarde van alle individuele productgradaties die we produceren maximaliseren. Alle mijnbouwbedrijven hebben een divisie industriële mineralen nodig om de materiaalefficiëntie te verhogen en alternatieve routes naar de markt te bieden”, zegt Darren.

Bedrijfsontwikkeling en duurzaamheid gaan hand in hand

Vandaag de dag ontwikkelt LKAB niet alleen binnen de ijzerertsmijnbouw zijstromen voor nieuwe producten.

“We nemen gegranuleerde hoogovenslak terug van staalproducenten – waaraan LKAB mogelijk het ijzererts voor de staalproductie heeft verkocht – en vermalen het tot een fijn poeder. Dit materiaal heet GGBS (gemalen gegranuleerde hoogovenslak) en wordt gebruikt als cementvervanger bij de betonproductie, wat de koolstofemissies voor beton tot 70 procent kan verminderen”, legt Darren Wilson uit.

Dit is één van de specialisaties van LKAB Minerals geworden: het omzetten van afval van eigen en andermans industriële processen in waardevolle materialen waar vraag naar is in de markt. De divisie industriële mineralen werkt samen met een aantal verschillende partners en industrieën om zijstromen te benutten. Dit vermindert de kosten en de milieu-impact van het afval storten, en vermindert ook de behoefte aan nieuwe mijnbouw.

Kritieke mineralen een kans voor de toekomst

De ijzerertsen van LKAB bevatten ook andere mineralen die momenteel niet worden gewonnen en die ofwel in het eindproduct blijven wanneer het naar de klant gaat, ofwel worden gescheiden en deel uitmaken van de zogenaamde tailings (reststromen) die op grote hopen worden gedeponeerd. Ulrika Håkansson is projectmanager voor de winning van kritische mineralen uit residuen.

“Onze residuen bevatten apatiet. Door onze focus op circulaire bedrijfsmodellen kunnen we verdere waarde creëren uit de zijstromen van ijzerertsactiviteiten, zoals de winning van fosfor voor gebruik als minerale meststof. Het stelt ons ook in staat om andere mineralen uit dezelfde stromen te halen, zoals zeldzame aardelementen”, legt Ulrika uit. Het is de bedoeling dat het project in 2027 volledig in productie is.

Helpen om wereldwijde doelen te bereiken

“Veel waardeketens beginnen in de mijn, waardoor de bijdrage van LKAB aan duurzame ontwikkeling wordt verdubbeld. De wereld wordt voorzien van de mineralen en metalen die nodig zijn voor nieuwe technologie en de duurzame ontwikkeling van de samenleving. Tegelijkertijd kan LKAB de milieu- en klimaatimpact van haar eigen industriële processen en die van anderen verminderen, bijvoorbeeld door meer circulaire bedrijfsmodellen te introduceren – met voordelen voor zowel de samenleving, het milieu als het bedrijf”, besluit David Högnelid.

Wat is een circulaire economie?

“Een circulaire economie is een middel om het gebruik van hulpbronnen in de samenleving en de daaruit voortvloeiende milieu-impact te verminderen”, schrijft de Zweedse delegatie voor circulaire economie. Het gaat om de overgang van een lineair principe waarin iets wordt gebruikt en vervolgens afval wordt naar een circulair model dat:

  • is gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen
  • verspilling vermindert/elimineert
  • producten en materialen hergebruikt/recyclet

Voor producenten van mijnbouw en mineralen omvat dit het ontwikkelen van technologieën en bedrijfsmodellen – naast primaire productie – die gebruikmaken van zijstromen (die anders afvalstromen zouden zijn) van materialen die kunnen worden verwerkt tot nieuwe producten.