Nieuwe bodembehandeling verbetert bodem en opbrengst - LKAB Minerals
Calcium Conference Online 2020

Calcifert LS11 is een innovatieve nieuwe bodembehandeling die belooft de pH van de grond in evenwicht te brengen.

Daarnaast levert het essentiële zwavel aan de bodem. Dit alles is beschikbaar in één eenvoudige, kosteneffectieve toepassing. Vanaf nu is dit product beschikbaar voor alle boeren.

Gecombineerde kennis

De makers van Calcifert Lime en Calcifert Sulphur hebben een nieuwe bodembehandeling ontwikkelt: Calcifert LS11. Deze neutraliseert de bodem om een evenwichtige pH te behouden. Bovendien bevat het 11% SO3 om het wijdverbreide zwaveltekort op landbouwgronden aan te pakken.

Belang van zwavel

Tot 85% van de landbouwgrond en 88% van het grasland heeft een zwaveltekort. Dit blijkt uit recente gegevens die wijzen op een dramatische afname van de atmosferische afzettingen in de afgelopen 30 jaar. Sommige bodems bevinden zich nu op een kritiek laag zwavel niveau. Zwavel is een essentiële voedingsstof die nodig is voor een gezonde ontwikkeling van alle planten. Ook is zwavel essentieel voor een efficiënt stikstofgebruik.

Het zwavelgehalte van Calcifert LS11 is gekoppeld aan calciumcarbonaat met een hoge reactiviteit. Dit levert de volgende voordelen op:

  • Effectief in het neutraliseren van de zuurgraad van de bodem
  • Handhaven van de juiste pH-waarde om de mest- en nutriëntenefficiëntie te optimaliseren
  • Betere kwaliteit van gewassen
  • Hogere opbrengst van gewassen

Kostenreductie en verbeterde opbrengst

“De prijzen van kunstmest worden steeds hoger. Daarnaast is de inkoop van sommige producten een probleem. Hierdoor is het belangrijker dan ooit dat boeren het meeste halen uit de input die ze toepassen. Calcifert LS11 is een snelle, gemakkelijke en kosteneffectieve manier om twee essentiële doelen te bereiken. Dit zijn gebieden van bodemgezondheid die jaarlijks moeten worden aangepakt in bijna alle teeltsituaties, namelijk het onderhoud van de pH-waarde en de zwaveltoevoer”, zegt LKAB’s technisch specialist en agronoom, Mark Tripney.

Calcifert LS11 is geschikt voor alle gewassen en bovenal geschikt voor gebruik in de lente. Daarnaast is het ook geschikt voor in de herfst gezaaid koolzaad en graszaad. Zoals alle Calcifert-producten, wordt het geleverd in zakken van 600 kg en kan het op de boerderij worden verspreid met een conventionele kunstmeststrooier.

Proeven met Calcifert LS11

Mark Tripney heeft proeven uitgevoerd, op een Schotse graslandboerderij, met Calcifert LS11. Met slechts 200kg Calcifert LS11 per hectare is de drogestofopbrengst tussen mei en augustus met 9,2% verbetert. Dit komt overeen met een rendement van 12:1. Dit is het resultaat van de verbeterde efficiëntie van het nutriëntengebruik en de opname door de plant wanneer de beschikbare calcium en zwavel vroeg in het groeiseizoen worden toegepast. Daarnaast wordt de pH op het beoogde niveau gehouden.

Bodemgezondheid, productiviteit en organisch stof staan in de schijnwerpers. Omdat we op een meer regeneratieve manier willen boeren. Calcifert LS11 voldoet aan deze ambitie. Dit door de bodemgezondheid te verbeteren. Uiteindelijk leidt dit tot een afname van meer koolstof intensieve invoeren.